Eymir`deki Otel Projesinde Bilinmeyen Gerçekler!

Bir firma tarafından Eymir Gölü’nün kuzeyine, 150 metre ilerisine otel projesi yapılması için çalışmalar başlatılmıştır.

eymir

Söz konusu otel projesinin alanı Özel Çevre Koruma Alanı içerisinde kalmaktadır. Planda ağaçlandırılacak alan olarak ifade edilmiştir. Plan notlarında ise turizm ve konut yapısına dair ifadeler yer almaktadır.
Bu önemli doğal alana yapılması planlanan otel projesiyle birlikte Eymir Gölü ve çeperinin yapılaşmaya açılacağı su götürmez bir gerçekliktir…

PROJEYE DAİR SORULAR VE USULSÜZLÜKLER
Projeye dair Proje Tanıtım Dosyası hazırlanarak Ankara İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne verilmiştir. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, önemli ve oldukça olumlu bir karar alarak tesise dair Çevresel Etki Değerlendirme sürecinin yürütülmesi gerektiğine karar vermiş yani daha kapsamlı, halkın katılımı toplantılarının olduğu, teknik detayların tartışılabildiği bir sürecin yürütülmesini istemiştir. İl Müdürlüğünün verdiği yazıda, bölgenin “1. Derece Doğal Sit alanına yoğun baskı yapacağı ve yapılaşma getireceği, bölgenin teknik ve sosyal alt yapısının yetersiz olduğu” gibi önemli gerekçeler belirtilerek ÇED sürecinin yürütülmesi istenmiştir.
Öte yandan, Çankaya Belediyesi tarafından verilen görüşte, 1/25000 ve 1/5000 lik planların mahkemelerce iptal edildiği ve Danıştay tarafından onaylandığı belirtilerek 1/1000 lik plan üzerinden işlem yapılamayacağı bu nedenle bu alanda projenin olmasını istemediklerini belirtmişlerdir.

– Mogan Gölüne dair geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı incelemeler yaptıklarını belirterek, Mogan Gölü’nü kirlilikten kurtaracak bir proje yapılacağını açıklamışlardı. Mogan Gölü, Eymir Gölünü besleyen bir göldür, bu durumda kent yöneticileri ve Sn. Bakan gerçekten Mogan’a dair samimi iseler, bu projenin yapılmasını kabul etmemelidirler.
– Proje Tanıtım Dosyası’nda Ek-6’da 92 adet (oda sayısı kadar) “kat irtifakı” tapusu bulunmaktadır. Parsel içerisinde kat irtifakı yapılabilmesi için inşaat ruhsatı alınması gerekmektedir. Ancak ortada herhangi bir inşaat ruhsatı bulunmamaktadır. İnşaat ruhsatı olmadan kat irtifakı nasıl alınmıştır? Açık bir usulsüzlük olduğu görülmektedir. Bu konuda Tapu Müdürlüğü derhal açıklama yapmalıdır!
– Planlarda söz konusu alanın ağaçlık alan olduğu ancak konut için 0.10’luk ve turizm yapısı için 0.20’lik bir inşaat hakkı tanınmaktadır. Yapılmak istenen otel gibi göstererek fazla inşaat alanı almak ve ardından da konut olarak bu yapıları satmaktır. Bunun en önemli göstergesi “kat irtifakı” tapusunun alınmış olmasıdır. Her bir “otel odası” için kat irtikafı alınmış olması oteller için normal bir uygulama değildir. Konut projeleri için uygulanan bir yöntemdir.

 

eymr

EYMİR GÖLÜ’NÜ KURTARABİLİRİZ!
Ankaralılar AOÇ’ye yeterince sahip çıkmamışlardır. Geç kalınmış tepkiler kent alanlarının ranta teslim edilmesine karşı yetersiz kalmaktadır. Eymir’de yapılması planlanan projelere dair mücadele konusunda geç kalınmamalı, projeden vaz geçilmemesi durumunda ÇED süreci halkımızca takip edilmelidir. Odamız olası bir ÇED sürecinde kamuoyunu bilgilendirmeye, Eymir Gölü’nün yapılaşmaya teslim edilmemesi adına devam edecektir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ankara Valiliği ve tüm belediyeleri Eymir ve Mogan Göllerini korumaya ve çeperlerini ağaçlandırmak için biran önce çalışma yapmaya davet ediyoruz.
Son olarak, usulsüz olduğu görülen “kat irtifakı” tapularına dair gerekli incelemeyi yapmaları adına müfettişleri ve savcılığı göreve çağırıyoruz.
Saygılarımla,

Baran BOZOĞLU
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı